top of page

tpiec

 

Knowledge

is

Power

 

เพราะเราเชื่อว่าคนที่ประสบความสำเร็จนั้นเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา เมื่อปี ค.ศ. 2018 กลุ่มตีปีกเกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มคนที่ปฏิบัติงานจริงในสายวิชาชีพที่สำคัญต่อการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม การยกระดับคุณภาพชีวิต และการสรรสร้างสังคม ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่ใช้ชีวิตอยู่ในทวีปยุโรป โดยชื่อของกลุ่มตีปีกนั้นมาจากคำย่อของ The Team of interdisciplinary Practitioners in European Countries (TPIEC)

 

Our Vision

เราจะเดินร่วมกันอย่างมั่นใจได้อย่างไร ถ้าหากว่าเรานั้นก้าวตามโลกที่หมุนอย่างรวดเร็วนี้ไม่ทัน ฉะนั้นวัตถุประสงค์ของกลุ่มตีปีกคือการจัดกิจกรรมแบ่งปันความรู้ระหว่างสมาชิก รวมถึงกิจกรรมทัศนศึกษาและเสวนาวิชาการ ซึ่งสมาชิกของกลุ่มจะได้รับการอัพเดทเทรนด์ของโลกในทุกกิจกรรมของกลุ่ม

Our Missions

ไม่เพียงแต่การได้รับสาระความรู้และความบันเทิงจากกิจกรรมเท่านั้น แต่สมาชิกของกลุ่มยังสามารถสร้างกลุ่มย่อยหรือเครือข่ายของคนที่สนใจเรื่องเดียวกัน ซึ่งสามารถทำกิจกรรมต่อยอดต่อไปได้

The Team

BOARD

of directors

Chiraphat_edited_edited_edited.png

Dr. Chirat Keawchaum

Legal Counsel

Chiraphat Kumpidet

Public Relations

Thanyatorn Vijarnkaikij

Event Organizer

Chirat_1_edited.jpg
Thanyatorn_edited.jpg

Team Coordinator

Siriluk Pumirat

Siriluk_edited.jpg
Kwanchai_edited.jpg

Kwanchai Chuenlertsakul

Finance

Kanin Silpa-Archa

Kanin.jpg

Sale

bottom of page