กำหนดการงานประชุม TICTEC2022

วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2565

สถานที่ประชุม:  Steigenberger Parkhotel, Düsseldorf

08:30 - 09:00 น.

ลงทะเบียน

09:00 - 09:40 น.

พิธีเปิด

(5 นาที) อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รอแต่งตั้ง) ณ กรุงบรัสเซลส์ กล่าวรายงานและแนะนำตัวต่อที่ประชุมในโอกาสเข้ารับหน้าที่

(10 นาที) นายณัฐวัฒน์ กฤษณามระ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน กล่าวต้อนรับ (ในฐานะประธานในประเทศเจ้าภาพ)

(25 นาที) ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมกับบรรยายพิเศษ

09:40 - 10:00 น.

ช่วงพัก ถ่ายรูปหมู่

10:00 - 10:20 น.

ดร. สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ภายใต้สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)

10:20 - 10:40 น.

ดร. ศรัณย์ โปษยะจินดา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) (สดร.)

10:40 - 11:00 น.

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต

ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

11:00 - 11:20 น.

คุณศุภชัย เอกอุ่น

ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

11:20 - 11:40 น.

คุณดลวีร์ วรานนท์ ที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม

Thailand and Nordic Countries Innovation Unit (TNIU)

11:40 – 13:00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 – 14:30 น.

การนำเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์ จากนักเรียนและนักวิชาชีพไทยในยุโรป ทั้งหมด 15 ผลงาน แบ่ง 3 กลุ่ม

  • กลุ่มสังคมศาสตร์ ธุรกิจ และนวัตกรรม

  • กลุ่มการเกษตร และการแพทย์

  • กลุ่มคณิตศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์

14:30 – 14:50 น.

คุณสยาม โชคสว่างวงศ์ รองอธิการบดีอาวุโส สายงานบริหาร 

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) (CP All)

14:50 - 15:10 น.

คุณเฑวิณฑร์ สมงาม ผู้อำนวยการสำนักงานการบุคคลกลาง

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

15:10 – 15:30 น.

คุณเอกชัย ยิ้มสกุล กรรมการผู้จัดการ 

ผู้บริหาร บริษัท อรุณ พลัส จำกัด 

(บริษัทย่อย ภายใต้บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT))

15:30 – 15:50 น.

ช่วงพัก

15:50 - 16:35 น.

แนะนำสมาคมวิชาการไทยในยุโรป

- สมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป (ATPER)

- สมาคมไทย-โพรวองซ์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส (L’Association Thaï-Provence)

- สมาคมสหวิทยาการและผู้เชี่ยวชาญในยุโรป (TPIEC e.V.)

16:45 - 17:45 น.

Panel Discussion 1: Young Innovators Club 

โดย กลุ่มนักวิชาชีพไทยในยุโรป

- คุณปาริฉัตร แฮห์เนน #startup #ecosystems

- ศ.ดร.ดนุพล ณ หนองคาย #basicresearch #researchfunding

- คุณอีฟ วัคเทล #venturecapital #fundraising

- คุณพศวัต ดำสี #innovation #semiconductor #investment

18:00 - 18:10 น.

ปิดงานประชุมวันแรก

18:10 - 21:00 น.

อาหารค่ำ และกิจกรรมสร้างเครือข่าย

วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2565

สถานที่ประชุม:  Steigenberger Parkhotel, Düsseldorf

09:00 - 09:20 น.

กล่าวต้อนรับและให้การบรรยายพิเศษ 

รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์

รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

09:20 - 09:40 น.

“Turning autonomous mobility challenges into a competitive advantage”

รศ.ดร. ณกร อินทร์พยุง คณบดีคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา

09:40 - 10:40 น.

Panel Discussion 2: Sustainable Solutions for the Future

โดย กลุ่มนักวิชาชีพไทยในยุโรป

- ดร.สิทธิพันธ์ ยศยอดยิ่ง #LifelongLearning #familySchool

- ดร.ณัชชารีย์ ชูชาติ #ClimateChange #SustainabilityIndex

- คุณพรพิมล ศิริพนาโรจน์ #WasteManagement #SmartCity

- พ.ญ.วรางคณา ถนอมทรัพย์ #smartHealthcare #digitalMedicine

10:40 - 11:00 น.

ช่วงพัก

11:00 - 12:00 น.

Panel Discussion 3: Thailand’s Next-gen Transportation

โดย กลุ่มนักวิชาชีพไทยในยุโรป

- ดร.ธนัสก์ อังวัฒนพานิช #eVTOL #Hydrogen #AirDelivery

- คุณมานะ บุญรอด #RailwayDigitalization #MobilityService

- คุณสิริลักษณ์ ภูมิรัตน #EV #ThailandDirection

- คุณไพลิน ชานุค #connectedAutonomousVehicle #ADAS

12:00 - 12:10 น.

มอบรางวัลการนำเสนอผลงานยอดเยี่ยมของงาน TICTEC2022

12:10 - 12:20 น.

ปิดการประชุม TICTEC2022 and What’s next?

12:30 - 13:30 น.

ประชุมสรุปงานระหว่างตัวแทนสมาคมนักเรียนไทยและกลุ่มนักวิชาชีพในยุโรป