top of page

กำหนดการงานประชุม TICTEC2022

วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2565

สถานที่ประชุม:  Heinrich Heine Saal, Steigenberger Parkhotel, Düsseldorf

08:30 - 09:00 น.

ลงทะเบียน

09:00 - 09:35 น.

พิธีเปิด

(5 นาที) ดร. เศรษฐพันธ์ กระจ่างวงษ์ อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รักษาการ) ณ กรุงบรัสเซลส์ กล่าวรายงานและแนะนำตัวต่อที่ประชุมในโอกาสเข้ารับหน้าที่

(10 นาที) นายณัฐวัฒน์ กฤษณามระ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน กล่าวต้อนรับ (ในฐานะประธานในประเทศเจ้าภาพ)

(20 นาที) ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมกับบรรยายพิเศษ

09:35 – 09:45 น.

พิธีมอบรางวัล Friend of Thaiscience Award 2022 ให้แก่ Prof. Dr.-Ing. Dirk Heberling

09:45 - 10:00 น.

ช่วงพัก ถ่ายรูปหมู่

10:00 - 10:20 น.

รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์

รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กล่าวต้อนรับและให้การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Inside MHESI”

10:20 - 10:40 น.

ดร. ศรัณย์ โปษยะจินดา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) (สดร.) ในหัวข้อ ““Astronomy” A challenge that drives human capacity and technology developments”

10:40 - 11:00 น.

ผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ รองผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ภายใต้สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ในหัวข้อ “การพัฒนากำลังคนผ่านการขับเคลื่อนด้วย Frontier research & Global partnership”

11:00 - 11:20 น.

ดร.ณิรวัฒน์ ธรรมจักร์ ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ในหัวข้อ “กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และบทบาทด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ภายหลังการปฏิรูปกระทรวง อว.”

11:20 - 11:40 น.

ดร.ประดิษฐ์ เฟื่องฟู

ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) สายงานยุทธศาสตร์

11:40 – 12:00 น.

คุณสยาม โชคสว่างวงศ์ รองอธิการบดีอาวุโส สายงานบริหาร

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) (CPall)

12:00 – 12:45 น.

แนะนำสมาคมนักวิชาชีพไทยในยุโรป

- นายกสมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป (ATPER)

- ประธานสมาคมวิทยาการและผู้เชี่ยวชาญในยุโรป (TPIEC)

- ประธานสมาคมไทย-โพรวองซ์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส (L’Association Thaï-Provence)

12:45 – 14:00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

14:00 – 15:00 น.

การนำเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์ จากนักเรียนและนักวิชาชีพไทยในยุโรป ทั้งหมด 15 ผลงาน แบ่ง 3 กลุ่ม

  • กลุ่มสังคมศาสตร์ ธุรกิจ และนวัตกรรม

  • กลุ่มการเกษตร และการแพทย์

  • กลุ่มคณิตศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์

15:00 – 16:00 น.

การนำเสนอของตัวแทนสมาคมนักเรียนไทยในยุโรป (เนเธอร์แลนด์ โรมาเนีย ฮังการี เบลเยียม เยอรมนี ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ เดนมาร์ก สวีเดน ออสเตรีย)

16:00 – 16:15 น.

ช่วงพัก

16:15 - 17:15 น.

Panel Discussion 1 Young Innovators Club โดย กลุ่มนักวิชาชีพไทยในยุโรป

- คุณปาริฉัตร แฮห์เนน #startup #ecosystems

- ศ.ดร.ดนุพล ณ หนองคาย #basicresearch #researchfunding

- คุณอีฟ วัคเทล #venturecapital #fundraising

- คุณพศวัต ดำสี #innovation #semiconductor #investment

17:15 - 18:15 น.

Panel Discussion 2 Sustainable Solutions for the Future

โดย กลุ่มนักวิชาชีพไทยในยุโรป

- ดร.สิทธิพันธ์ ยศยอดยิ่ง #LifelongLearning #familySchool

- ดร.ณัชชารีย์ ชูชาติ #ClimateChange #SustainabilityIndex

- คุณพรพิมล ศิริพนาโรจน์ #WasteManagement #SmartCity

- พ.ญ.วรางคณา ถนอมทรัพย์ #smartHealthcare #digitalMedicine

18:15 - 18:30 น.

ปิดงานประชุมวันแรก

18:30 - 21:00 น.

อาหารค่ำ และกิจกรรมสร้างเครือข่าย

วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2565

สถานที่ประชุม:  Heinrich Heine Saal, Steigenberger Parkhotel, Düsseldorf

09:20 - 09:40 น.

รศ.ดร. ณกร อินทร์พยุง คณบดีคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในหัวข้อ
“Turning autonomous mobility challenges into a competitive advantage”

09:40 - 10:00 น.

คุณดลวีร์ วรานนท์ ที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม

ในหัวข้อ “การทำงาน Innovation Diplomacy และการจัดตั้งศูนย์ Thailand and Nordic Countries Innovation Unit (TNIU) ของสถานเอกอัครราชทูตไทยในกลุ่มประเทศนอร์ดิก”

10:00 - 10:20 น.

คุณจิรพัฒน์ จันทร์เจิดศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารนวัติกรรม (Innovation Management Office) บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

10:20 - 10:40 น.

คุณเอกชัย ยิ้มสกุล กรรมการผู้จัดการ

ผู้บริหาร บริษัท อรุณ พลัส จำกัด

(บริษัทย่อย ภายใต้บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT))

10:40 – 11:00 น.

ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในหัวข้อ “การจัดการการแพร่ระบาดโควิด -19 และการบริหารจัดการวัคซีนในช่วงสถานการณ์ระบาดรุนแรง”

11:00 - 11:30 น.

ช่วงพัก

11:30 - 12:30 น.

Panel Discussion 3 Thailand’s Next-gen Transportation

โดย กลุ่มนักวิชาชีพไทยในยุโรป

- ดร.ธนัสก์ อังวัฒนพานิช #eVTOL #Hydrogen #AirDelivery

- คุณมานะ บุญรอด #RailwayDigitalization #MobilityService

- คุณสิริลักษณ์ ภูมิรัตน #EV #ThailandDirection

- คุณไพลิน ชานุค #connectedAutonomousVehicle #ADAS

12:30 - 13:00น.

มอบรางวัลการนำเสนอผลงานยอดเยี่ยมของงาน TICTEC2022 ปิดการประชุม TICTEC2022 and What’s next?

bottom of page